Internat jest integralną częścią SOSW. Jest miejscem bezpiecznego i przyjaznego pobytu wychowanków. W okresie nauki szkolnej internat staje się drugim domem i jest istotnym czynnikiem kształtującym postawy prospołeczne, postrzeganie siebie i własnych możliwości oraz zapewnia prawidłowe warunki rozwoju psychofizycznego. Internat zapewnia potrzeby wychowawcze w zakresie rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i społecznego. Bierze na siebie, jako swoje zadanie, ogromną odpowiedzialność za przygotowanie dziecka do samodzielnego życia.

 

Zasady pobytu:

 

1. Internat jest przeznaczony dla dziewcząt i chłopców uczęszczających do:

 

a) Oddziału Przedszkolnego

 

b) Szkoły Podstawowej nr 12

 

c) Gimnazjum nr 8

 

d) Branżowej Szkoły nr 7 wchodzących w skład SOSW w Puławach.

 

2. Internat jest placówką przeznaczoną dla dziewcząt i chłopców upośledzonych w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężonymi zaburzeniami w rozwoju. Mogą w nim zamieszkać uczennice i uczniowie mieszkający poza terenem miasta Puławy. Opiekę nad wychowankami sprawuje kadra nauczycieli-wychowawców z odpowiednim wykształceniem oligofrenopedagogicznym, życzliwa i przyjazna dzieciom.

 

3. Wychowankowie są na czas pobytu w Ośrodku meldowani czasowo.

 

Potrzebne dokumenty:

 

- skrócony odpis aktu urodzenia

 

- zaświadczenie o miejscu stałego zamieszkania (USC-gmina)

 

4. Pobyt w internacie jest bezpłatny. Rodzice ponoszą jedynie koszty wyżywienia dziecka.

 

5. Istnieje możliwość dofinansowania do wyżywienia przez Gminny lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

 

6. Internat funkcjonuje w czasie trwania nauki szkolnej; z wyłączeniem wakacji, ferii i przerw świątecznych; od godz.14.00 w niedzielę do godz. 17.00 w piątek. Pedagogiczna opieka sprawowana jest całodobowo.

 

7. Baza noclegowa w naszym internacie to sześć pomieszczeń sypialnych przytulnych, czystych, estetycznie i nowocześnie urządzonych.

 

8. Po zajęciach lekcyjnych wychowankowie mają do dyspozycji dwie świetlice dobrze wyposażone w pomoce, zabawki, książki, gry; a także nowoczesny sprzęt multimedialny, łącznie z Internetem udostępnianym wychowankom. Dysponujemy własnym zapleczem kuchennym, izolatką, szatnią, nowoczesnym placem zabaw, boiskiem do gry w kosza, piłkę nożną, bieżnię.

 

9. W internacie staramy się w jak najszerszym stopniu wspierać rozwój naszych wychowanków. Wdrażamy do samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych oraz prac porządkowych. Przygotowujemy do funkcjonowania i radzenia sobie w różnych sytuacjach dnia codziennego. Pomagamy osiągnąć samodzielność życiową, integrujemy ze środowiskiem. Dążymy, by w miarę możliwości brali czynny udział w życiu rodzinnym i społecznym. Dbamy o rozwój intelektualny, emocjonalny, fizyczny.

 

10. Czas wolny. W czasie wolnym wychowankowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, wyobraźni, wrażliwości, uzdolnień, twórczej aktywności w ramach organizowanych zajęć. Są to:

 

a) zajęcia plastyczne

 

b) zajęcia muzyczno-ruchowe

 

c) zajęcia kulinarne

 

d) zajęcia ekologiczne

 

e) organizowanie urodzin wychowanek

 

f) redagowanie gazetki „Nasze sprawy”

 

g) działalność teatru "To i owo"

 

h) działalność grupy tanecznej "Niespodzianka"

 

i) turystyka zorganizowana

 

j) spacery i wycieczki po najbliższej okolicy

 

k) odrabianie zadań domowych

 

11. Integracja ze środowiskiem lokalnym.

 

Wychowankowie z internatu czynnie włączają się w życie środowiska lokalnego. Współpracujemy z:

 

  • Młodzieżowym Domem Kultury przy ul. Sieroszewskiego 4

 

Uczestniczą tam w zajęciach:

 

-arteterapii

 

-teatroterapii

 

  • Puławskim Ośrodkiem Kultury "Dom Chemika"

 

Uczestniczą tam w:

 

-przeglądach teatralnych

 

-festiwalach

 

-plenerach plastycznych

 

-konkursach

 

  • SOW Caritas im. s. K. Staszczak
  • I LO im. ks. A.J. Czartoryskiego
  • Ogródkiem Działkowym "Kępa"

 

Celem tych zajęć jest:

 

-aktywne spędzanie czasu wolnego

 

-rozwijanie aktywności społecznej

 

-wdrażanie do samodzielności

 

-rozwijanie zainteresowań i uzdolnień

 

-wyposażenie w nowe umiejętności i sprawności

 

-doskonalenie umiejętności szkolnych

 

-aktywizowanie do uczestnictwa w kulturze i sztuce

 

-kształtowanie postaw społecznie pożądanych

 

 

RYS HISTORYCZNY INTERNATU

     DATA                                       WYDARZENIE                     

     1976              Zakupiono budynek dla potrzeb internatu. Remont i adaptacja trwają rok.

 

21 VIII 1977      Rozpoczęcie roku szkolnego i powołanie do życia internatu dla dziewcząt przy        Państwowym Zakładzie Wychowawczym w Puławach. Kadra pedagogiczna to           kierownik Marian Rodzik, 2 wychowawców- Aleksandra Kuba i Mirosława      Jagodzińska, opiekunka nocna i 2 osoby obsługi. Do internatu przyjeżdża 10    pierwszych wychowanek. Dzieci korzystają ze stołówki Domu Dziecka.

 

15 IX 1977         Uroczyste otwarcie Internatu. Było już wtedy 25 wychowanek.

 

15 X 1977           Kadra pedagogiczna powiększa się o 2 wychowawczynie( p. Krystyna Pawłowska    i p. Barbara Nowak). Powstaje druga grupa wychowawcza, bo wychowanek jest      już 36.

 

30 IX 1979        Pierwsza wycieczka do Warszawy, która zapoczątkowała całą serię wspaniałych     wycieczek po Polsce jedno lub kilkudniowych.

                           Powstaje kółko taneczne.

 

      1983             Powstaje drużyna harcerska.

 

      1984             Harcerski zlot Nieprzetartego Szlaku w Zaklikowie w którym bierze udział                   drużyna harcerska z internatu.

     1985               Od tego roku KOiW w Lublinie powołuje SOSW.

                           Są już 3 grupy wychowawcze i 9 wychowawców.

                            Kontrola Inspektoratu Oświaty i Wychowania we wszystkich internatach                puławskich.

                            Lustracji poddano m. in. stan techniczny i higieniczno- sanitarny.

                            „Brak troski o powierzone mienie społeczne ujawniono prawie we wszystkich        placówkach z wyjątkiem Internatu SOSW”.- podawała lokalna prasa.

 

     1986               SOSW otrzymuje  imię Marii Grzegorzewskiej.

                            „Dobroć człowieka jest największą wartością, jest wprost bezcennym           skarbem na ziemi”.    

                                                                       M. Grzegorzewska.

 

                            Udział teatrzyku kukiełkowego „Antoś” z przedstawieniem „Czerwona        czapeczka” w przeglądzie zespołów artystycznych szkół specjalnych w Lublinie.

 

     1987               X lat Internatu SOSW w Puławach.

 

      1994               Na emeryturę odchodzi kierownik Marian Rodzik. Funkcję kierowniczą                       obejmuje p. Aleksandra Kuba.

 

     1995               Działalność rozpoczyna Teatr „To i owo” i gazetka internacka „Z internatu                             dziewcząt”  jako dodatek do gazetki szkolnej „Kleks”.

                            W czasie wakacji odbywa się remont internatu- na zewnątrz balkony, wewnątrz-      łazienki (glazura, brodziki, prysznice).

 

     1996               Władze miasta przekazują dla potrzeb Ośrodka budynek przy ul. Mickiewicza       2a, w którym zorganizowano m. in. kuchnię i stołówkę dla potrzeb internatu.

 

     1997               Uroczyste obchody XX- lecia Internatu.

                            W ciągu 20 lat w internacie mieszkało 200 wychowanek; pracowało w tym            czasie w różnych latach i w różnym wymiarze godzin 52 osoby.

                            Obecnie mieszka 46 wychowanek, pracuje kierownik, 10 wychowawców i 2            osoby obsługi.

 

     1999               Powstanie w naszym internacie świetlicy- półinternatu.

 

 

     2003               I nagroda dla Zespołu Teatralnego „To i Owo” na Miejskiej Scenie Amatora o       Puchar Prezydenta Miasta.

 

     2004              Przeprowadzka  do nowego budynku przy ulicy Jaworowej 3.

                            Nawiązanie współpracy z MDK na ul. Gdańskiej 4 - zajęcia z choreoterapii.

 

 

     2005               Konferencja dla dyrektorów szkół, pedagogów, psychologów, nauczycieli    pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych pt. „Każde       dziecko ma prawo do szczęścia”.

 

                            Dalsza modernizacja i urządzanie pomieszczeń internackich.

                            Kontynuacja współpracy z MDK przeniesionym na ul. Sieroszewskiego 4.

                            Arteterapia  i  teatroterapia.

 

     2006              Odejście na emeryturę p. kierownik Aleksandry Kuby. Funkcję tę przejmuje p.      Anna Baracz.

                            Nawiązanie współpracy z Zarządem Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Kępa”     w Puławach.

 

     2007               Likwidacja stanowiska „kierownik internatu”. Obowiązki przejmuje             wicedyrektor Ośrodka p. Andrzej Czarnecki. W 2013r. w związku z awansem            pana A. Czarneckiego na stanowisko dyrektora Ośrodka funkcję tę  obejmuje    nowo powołany wicedyrektor,  p. Marek Bogusz.

                            Zespół redakcyjny gazetki „ Z internatu dziewcząt” zajął 7 miejsce (na 108            miejsc) w Ogólnopolskim Konkursie Gazetek Szkolnictwa Specjalnego w Rybniku.