sosw_front_new.jpg

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Puławach im. Marii Grzegorzewskiej obejmuje kompleksową opieką, wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od urodzenia do 25 roku życia. Zajęcia prowadzi zespół nauczycieli ze specjalistycznym przygotowaniem do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną każdego stopnia, któremu często towarzyszą różnorodne dysfunkcje rozwojowe.

 

KIERUNKI KSZTAŁCENIA


Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (od urodzenia do rozpoczęcia nauki szkolnej)


Szkoła Podstawowa nr 12

 • oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowanym lub znacznym
 • oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną, w tym z autyzmem

 

Branżowa Szkoła I Stopnia nr 7

Kształcenie w zawodach:

 • kucharz
 • pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
 • pracownik pomocniczy gastronomii

 

Internat dla Dziewcząt i Chłopców

Uczniowie do placówki przyjmowani są na podstawie:

 • orzeczeń do kształcenia specjalnego lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydawanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne.
 • skierowania do placówki wydawanego przez właściwy organ prowadzący na wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka.

 

BAZA DYDAKTYCZNA

 

Ośrodek posiada specjalistyczne pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne przeznaczone do terapii dzieci i osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie:

 • sala wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
 • sala doświadczania świata,
 • sala integracji sensorycznej,
 • sala gimnastyki korekcyjnej,
 • sala gospodarstwa domowego
 • gabinet EEG Biofeedback,
 • gabinet metody Tomatisa,
 • gabinet usprawniania mowy,
 • gabinet fizjoterapii,
 • siłownia,
 • pracownia alternatywnych metod porozumiewania się,
 • pracownia ceramiczna,
 • pracownia plastyczna,
 • pracownie komputerowe,
 • internetowe centrum informacyjno-medialne,

 

ponadto:

 • boiska z bezpieczną nawierzchnią,
 • podjazdy i winda dla osób na wózkach inwalidzkich,
 • toalety i łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

 

OFERTA PLACÓWKI:


praca w małych zespołach,
nowatorskie metody nauczania,
opieka pedagogiczno-psychologiczna,
zajęcia rewalidacyjne wspierające rozwój ucznia:

korekcyjno-kompensacyjne
dydaktyczno-wyrównawcze
korekcyjne wad wymowy
korygujące wady postawy
fizjoterapia
metoda Tomatisa
alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się
metoda EEG-Biofeedback
arteterapia

komputerowe wspomaganie rozwoju intelektualnego,
rozwój artystyczny uczniów poprzez udział w konkursach plastycznych, kołach teatralnych, wokalnych i tanecznych,
rozwój fizyczny uczniów: dodatkowe zajęcia gry w tenisa stołowego, nauki pływania, piłki nożnej, jazdy na łyżworolkach,
zajęcia w siłowni,
bogata oferta zajęć pozalekcyjnych wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i profilaktyki wychowawczej.


DODATKOWE ATUTY PLACÓWKI:


Internat dla dziewcząt i chłopców, który kontynuuje pracę rewalidacyjną szkoły, zapewnia wychowankom opiekę oraz dostarcza ciekawych form organizacji wolnego czasu,
świetlica zapewniająca opiekę uczniom w godzinach 6.30-16.00,
opieka pielęgniarska,
stołówka szkolna zapewniająca smaczne, domowe posiłki,
prężnie działająca grupa wsparcia dla rodzin dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka


OSIĄGNIĘCIA:


sukcesy drużyn sportowych, zespołów teatralnych, wokalno-muzycznych, plastycznych w przeglądach i konkursach miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich,
nagrody i wyróżnienia w konkursach ekologicznych,
pomoc stypendialna oraz nagrody dla uczniów za osiągnięcia sportowe i artystyczne,
udział w kiermaszach organizowanych na terenie miasta.