sosw_front_new.jpg

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Puławach im. Marii Grzegorzewskiej obejmuje kompleksową opieką, wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi od urodzenia do 25 roku życia. Zajęcia prowadzi zespół nauczycieli ze specjalistycznym przygotowaniem do pracy z osobami z upośledzeniem umysłowym każdego stopnia, któremu często towarzyszą różnorodne dysfunkcje rozwojowe.

KIERUNKI KSZTAŁCENIA

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (od urodzenia do rozpoczęcia nauki szkolnej)

Szkoła Podstawowa nr 12

oddziały przedszkolne
oddziały dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
oddziały dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną, w tym z autyzmem

Gimnazjum nr 8

oddziały dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim
oddziały dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym
oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną, w tym z autyzmem

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 7

Kształcenie w zawodach:

kucharz
pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
mechanik pojazdów samochodowych

Internat Dziewcząt


Uczniowie do placówki przyjmowani są na podstawie:

orzeczeń do kształcenia specjalnego lub opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydawanych przez poradnie psychologiczno – pedagogiczne.

skierowania do placówki wydawanego przez właściwy organ prowadzący na wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka


BAZA DYDAKTYCZNA


Ośrodek posiada specjalistyczne pracownie wyposażone w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne przeznaczone do terapii dzieci i osób niepełnosprawnych ruchowo i intelektualnie:

sala wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
sala doświadczania świata,
sala integracji sensorycznej,
sala gimnastyki korekcyjnej,
sala gospodarstwa domowego
gabinet EEG Biofeedback,
gabinet metody Tomatisa,
gabinet usprawniania mowy,
gabinet fizjoterapii,
pracownia dogoterapii,
siłownia,
pracownia alternatywnych metod porozumiewania się,
pracownia ceramiczna,
pracownia plastyczna,
pracownie komputerowe,
internetowe centrum informacyjno-medialne,

ponadto:

boiska z bezpieczną nawierzchnią,
podjazdy i winda dla osób na wózkach inwalidzkich,
toalety i łazienki dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo


OFERTA PLACÓWKI:


praca w małych zespołach,
nowatorskie metody nauczania,
opieka pedagogiczno-psychologiczna,
zajęcia rewalidacyjne wspierające rozwój ucznia:

korekcyjno-kompensacyjne
dydaktyczno-wyrównawcze
korekcyjne wad wymowy
korygujące wady postawy
fizjoterapia
metoda Tomatisa
alternatywne i wspomagające metody porozumiewania się
metoda EEG-Biofeedback
dogoterapia
arteterapia

komputerowe wspomaganie rozwoju intelektualnego,
rozwój artystyczny uczniów poprzez udział w konkursach plastycznych, kołach teatralnych, wokalnych i tanecznych,
rozwój fizyczny uczniów: dodatkowe zajęcia gry w tenisa stołowego, nauki pływania, piłki nożnej, jazdy na łyżworolkach,
zajęcia w siłowni,
turnusy rehabilitacyjne w atrakcyjnych ośrodkach wypoczynkowych,
bogata oferta zajęć pozalekcyjnych wyrównywania szans edukacyjnych uczniów i profilaktyki wychowawczej.


DODATKOWE ATUTY PLACÓWKI:


internat dla dziewcząt, który kontynuuje pracę rewalidacyjną szkoły, zapewnia wychowankom opiekę oraz dostarcza ciekawych form organizacji wolnego czasu,
świetlica zapewniająca opiekę uczniom w godzinach 6.30-16.00,
opieka pielęgniarska,
stołówka szkolna zapewniająca smaczne, domowe posiłki,
prężnie działająca grupa wsparcia dla rodzin dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka


OSIĄGNIĘCIA:


sukcesy drużyn sportowych, zespołów teatralnych, wokalno-muzycznych, plastycznych w przeglądach i konkursach miejskich, wojewódzkich i ogólnopolskich,
nagrody i wyróżnienia w konkursach ekologicznych,
pomoc stypendialna oraz nagrody dla uczniów za osiągnięcia sportowe i artystyczne,
udział w kiermaszach organizowanych na terenie miasta.