Gwarantujemy:


Realizację podstaw programowych kształcenia ogólnego.

Możliwość przejścia ucznia na każdym etapie kształcenia do szkoły masowej.

Zapewnienie realizacji obowiązku szkolnego w sposób dostosowany do tempa rozwoju dziecka.

Realizowanie programu

z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.

Rzetelną interdyscyplinarną diagnozę, wskazującą na potencjał rozwojowy

i mocne strony dziecka.

Wspieranie rozwoju przez zorganizowaną działalność psychologiczno – pedagogiczną.

Stosowanie aktywnych metod nauczania.


Umożliwiamy:


Rozwój umiejętności porozumiewania się w mowie i w piśmie.

Rozwijanie zaradności osobistej i umiejętności społecznych.

Poznawanie i rozumienie świata

Ujawnienie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.

Rozumienie siebie i innych ludzi.

Kształtowanie i ocenę własnej wartości.

Rozwijanie potrzeby doskonalenia się.


Zapewniamy:


Opiekę, przyjazne i korzystne dla zdrowia ucznia warunki edukacji.

Poszanowanie praw dziecka i ucznia.

Warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego.


Wspieramy:


Rozwój osobowości, w zgodzie z systemem wartości, który respektuje prawa innych.

Aktywność poznawczą i twórczą.

Rozwój emocjonalny dziecka.

Prospołeczne, prorodzinne i prozdrowotne działania ucznia.


Oferujemy:


Prace w małych zespołach klasowych.

Nowatorskie metody nauczania.

Wiele atrakcyjnych pomocy dydaktycznych.

Zajęcia rewalidacyjne:

gimnastykę korekcyjną,

zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

usprawnianie mowy,

terapię psychologiczną, socjoterapię, dogoterapię, artterapię.

Komputerowe wspomaganie rozwoju intelektualnego dziecka.

Rozwój artystyczny poprzez udział

w zespołach teatralnych, plastycznych, wokalno – muzycznych.

Usprawnianie fizyczne podczas zajęć gimnastyki korekcyjnej na sali sportowej, pływania na basenie.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla dzieci niepełnosprawnych od urodzenia do czasu podjęcia nauki szkolnej.