Pracownia plastyczna


Twórczość plastyczna jest jedną z ważniejszych form ekspresji dziecka. Poprzez rysunek i inne prace plastyczne poznajemy dziecko, jego emocje, rozwój intelektualny, zainteresowania. Plastyka dla niektórych dzieci może być terapią, dla innych realizowaniem siebie i rozwijaniem talentu, ale dla wszystkich dzieci - uczniów powinna być znakomitym, twórczym spędzeniem czasu.

Plastyka obejmuje działania plastyczne, które wypływają ze spontanicznej potrzeby dziecka, dlatego istotne znaczenie ma dobór odpowiedniej techniki plastycznej dostosowanej do jego wieku i możliwości.

W pracowni plastycznej uczniowie wykonują prace następującymi technikami:

1.techniki rysunkowo-graficzne: rysunek ołówkiem, piórkiem, pastelami, węglem, grafika-frotaż,linoryt,monotypia.

2.techniki malarskie: malowanie akwarelą, farbą plakatową, temperą, akrylową, lawowanie tuszem, akwarelą, malowanie na szkle.

3.techniki przestrzenne: modelowanie form przestrzennych z gliny, masy solnej, konstruowanie kompozycji przestrzennych z papieru, układanie mozaik z kartonu, drobnych elementów ceramicznych.

Realizowane są następujące problemy plastyczne: punkt, linia, kształt, kolor-barwa, plama, światło, przestrzeń, perspektywa, układ-kompozycja zamknięta i otwarta, treść-temat, faktura.

W ramach plastyki uczniowie poznają sztukę różnych epok - style w sztuce oraz nowe pojęcia: np.barwy podstawowe, pochodne, rytm i symetria, walor, perspektywa pasowa, kulisowa, linearna-zbieżna, malarska, plany w obrazie, fresk, mozaika itp.

Na lekcjach plastyki wykonywane są również plakaty o tematyce dotyczącej wychowania zdrowotnego i profilaktyki uzależnień oraz wydarzeń z życia szkoły np.prezentacja uczniów do samorządu szkolnego.

Prace plastyczne uczniów biorą udział w konkursach szkolnych oraz pozaszkolnych: powiatowych,wojewódzkich,ogólnopolskich.Uczniowie otrzymują liczne wyróżnienia i nagrody. Prace plastyczne uczniów eksponowane są w pracowni plastycznej, gazetce internetowej oraz zdobią korytarze naszej szkoły.

Poprzez lekcje plastyki u uczniów kształtowana jest wrażliwość estetyczna oraz wyobraźnia a także umiejętność wypowiedzi plastycznej, poprzez własną inwencję twórczą. Metody praktyczne stosowane na zajęciach ćwiczą u uczniów takie cechy jak dokładność, wytrwałość, koncentrację uwagi, pamięć, orientację przestrzenną. Plastyka rozwija wyobraźnię twórczą uczniów, myślenie wyobrażeniowe, myślenie wizualno-przestrzenne, spontaniczność, wzmacnia poczucie własnej wartości i wiary w swoje możliwości, uwrażliwia na piękno i przygotowuje uczniów do uczestnictwa w kulturze.

 

Pracownia ceramiczna

Pracownia ceramiczna w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Puławach powstała w 2006 roku, sfinansowana ze środków unijnych.

Jest wyposażona w piec ceramiczny, koło garncarskie, narzędzia do modelowania, materiały oraz odpowiednio dostosowane meble. W pracowni ceramicznej dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej, Gimnazjum oraz Szkoły Zawodowej uczestniczą w zajęciach arteterapii, na których wykonują płaskie kompozycje z plastrów np. obrazki, kolorowe liście, zwierzęta-koty, sowy, ozdoby świąteczne-anioły oraz przestrzenne formy użytkowe np. dzwonki, miseczki, kominki, naczynia, wazony, doniczki itp. Prace te wykonuje się różnymi technikami. Mogą być wykonane techniką swobodnego formowania z jednej bryły gliny lub techniką formowania z kulek, wałków i plastrów a także modelowane na formach gipsowych. Dopełnieniem i uzupełnieniem formowania ręcznego jest modelowanie na kole garncarskim.

Dzieci i młodzież biorą udział w zdobieniu własnych wytworów, naczyń, figurek poprzez malowanie kolorowymi farbami tzw. angobami (rezerważ) , zdobienie ornamentem rytym i wyciskowym, ażurem , zdobienie szkliwami.

W pracowni ceramicznej realizowane są następujące cele:

- Usprawnianie manualne, ćwiczenia motoryki rąk i palców
- Rozwijanie i pobudzanie twórczej aktywności i poczucia estetyki
- Wdrażanie do dokładności, staranności i wytrwałości w działaniu
- Rozwijanie uwagi dowolnej, koncentracji oraz koordynacji wzrokowo-ruchowej
- Umiejętność pracy w zespole

Ceramika daje wiele możliwości, spełnia funkcję terapeutyczną, gdyż ma działanie na usprawnianie ruchowe, odblokowanie emocjonalne, prowadzi do przeżycia radości twórczej. Spełnia funkcję edukacyjną, ponieważ przez ceramikę przybliżamy dzieciom i młodzieży wiedzę na temat kultury, sztuki, estetyki, uczymy wyczucia bryły, rysunku i malarstwa.

Pełni funkcję integracyjną, gdyż gromadząc różne grupy : dzieci, młodzież, nauczycieli przy wspólnej pracy mają oni możliwość bezpośrednich kontaktów, wzajemnego poznawania się i zrozumienia. W zajęciach ceramicznych występuje możliwość łączenia trzech podstawowych form działalności: zabawy, nauki i pracy.

Pracownia ceramiczna ma oddziaływanie arteterapeutyczne, ponieważ jest miejscem, gdzie można rozwijać indywidualne działania twórcze w atmosferze bezpieczeństwa, współuczestniczenia, relaksu, przyjemności i odpoczynku.

 

Pracownia komputerowa

Pracownia  komputerowa  realizuje zadania Szkoły zapisane w podstawie programowej różnych przedmiotów.
Pracownia umożliwia realizację zadań szkoły wynikających z nauczania informatyki i innych przedmiotów, poprzez możliwość prowadzenia zajęć z wykorzystaniem komputera i sieci Internet a także tablic interaktywnych oraz zwiększenia stosowania wizualizacji w procesie dydaktycznym przez  dostarczenie mobilnego zestawu multimedialnego, komputera przenośnego i wideoprojektora.

Zadaniem Pracowni Komputerowej jest:

1.Przygotowanie uczniów do życia w globalnym społeczeństwie informacji, wyrabiając w uczniach prawidłowe nawyki korzystania z lokalnej sieci komputerowej, traktowanie komputera przez uczniów jako narzędzia pracy, a nie tylko rozrywki.

2.Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów i podniesienie jakości edukacji. W pracowni komputerowej wykorzystywana jest technologia informacyjna w nauczaniu innych przedmiotów w różnych wariantach organizacyjnych – lekcje w pracowni komputerowej, lekcje poza pracownią z wykorzystaniem komputera przenośnego i projektora. Zajęcia lekcyjne z informatyki i innych przedmiotów z użyciem komputera, tablicy interaktywnej, rzutnika, przenośnego zestawu multimedialnego prowadzone są w sposób innowacyjny przez co dzieci i młodzież uczęszczające do naszej Placówki uczą się szybciej i efektywniej. Praca z komputerem oddziaływuje na wiele zmysłów, pobudza bodźce, ćwiczy spostrzegawczość, uwagę, pamięć. Stymuluje do wyszukiwania obrazów, dobierania, porównywania i zapamiętywania informacji, motywuje do działania, sprawia, że uczniowie łatwiej przyswajają sobie potrzebne umiejętności. Komputer jest doskonałym medium do prowadzenia atrakcyjnych, aktywizujących metod nauczania.

 

Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna jest interdyscyplinarną pracownią szkolną, służącą realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Ośrodka oraz potrzeb i zainteresowań uczniów, przygotowującą ich do korzystania z różnorodnych źródeł informacji, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli.

Biblioteka składa się z wypożyczalni oraz czytelni wyposażonej w Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej. Centrum wykorzystywane jest zarówno przez uczniów i nauczycieli w czasie wolnym, jak i przez grupy na zajęciach dydaktycznych.

Księgozbiór biblioteki liczy 7629 książek oraz 371 jednostek audiowizualnych.

Biblioteka szkolna jest czynna w poniedziałki od 7:30 do 13:30, we wtorki, środy, czwartki i piątki od 8:00 do 14:00.