Wczesne Wspomaganie Rozwoju - przyjęcie dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju następuje po wydaniu skierowania przez Starostwo Powiatowe w Puławach. Rodzice dziecka składają w Starostwie Powiatowym właściwym do miejsca zamieszkania  podanie z prośbą o skierowanie do naszego Ośrodka oraz dołączają aktualną opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju wydaną przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

 

Przedszkole - przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego następuje po wydaniu skierowania przez Starostwo Powiatowe w Puławach. Rodzice dziecka składają w Starostwie Powiatowym właściwym do miejsca zamieszkania  podanie z prośbą o skierowanie do naszego Ośrodka dołączając aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na czas wychowania przedszkolnego  wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną z ustalonymi niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem. 

 

Szkoła Podstawowa - przyjęcie ucznia do szkoły podstawowej  następuje po wydaniu skierowania przez Starostwo Powiatowe w Puławach. Rodzice dziecka składają w Starostwie Powiatowym właściwym do miejsca zamieszkania  podanie z prośbą o skierowanie do naszego Ośrodka dołączając  aktualne orzeczenie do kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną z ustalonym stopniem  niepełnosprawności intelektualnej.

Po uzyskaniu skierowania Starosty do szkoły rodzic ucznia powinien złożyć w szkole następujące dokumenty:

 • Świadectwo z ostatniej klasy szkoły podstawowej, do której uczeń ostatnio uczęszczał
 • Skrócony odpis aktu urodzenia
 • Karta zdrowia
 • Trzy fotografie
 • Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez PCPR, jeżeli uczeń takie posiada

 

 

Branżowa szkoła I stopnia - przyjęcie ucznia do zasadniczej szkoły branżowej  następuje po wydaniu skierowania przez Starostwo Powiatowe w Puławach. Rodzice ucznia składają w Starostwie Powiatowym właściwym do miejsca zamieszkania  podanie z prośbą o skierowanie do naszego Ośrodka dołączając  aktualne orzeczenie do kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną z ustalonym lekkim stopniem  niepełnosprawności intelektualnej.

Po uzyskaniu skierowania Starosty do szkoły rodzic ucznia powinien złożyć w szkole następujące dokumenty:

 

 • Podanie o przyjęcie do szkoły
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum
 • Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego
 • CV, życiorys
 • Skrócony odpis aktu urodzenia
 • Karta zdrowia
 • Książeczka zdrowia z wynikami badań na nosicielstwo oraz zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie. Skierowanie na badanie do lekarza medycyny pracy wydaje szkoła.
 • Trzy fotografie
 • Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez PCPR, jeżeli uczeń takie posiada

 

Ogłaszamy nabór uczniów na rok szkolny 2017/18  do branżowej szkoły I stopnia w kierunku kucharz. Dokumenty prosimy składać do końca maja 2017r.