Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka - przyjęcie dziecka na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju następuje po wydaniu skierowania przez Starostwo Powiatowe w Puławach. Rodzice dziecka składają w starostwie powiatowym właściwym do miejsca zamieszkania  podanie o skierowanie do naszego ośrodka, wraz z aktualną opinią o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

Przedszkole - przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego następuje po wydaniu skierowania przez Starostwo Powiatowe w Puławach. Rodzice składają w starostwie powiatowym właściwym do miejsca zamieszkania  podanie z prośbą o skierowanie dziecka do naszego ośrodka, dołączając aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na czas wychowania przedszkolnego,  wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, z ustalonymi niepełnosprawnościami sprzężonymi lub z autyzmem.  

 

Szkoła podstawowa - przyjęcie ucznia do szkoły podstawowej  następuje po wydaniu skierowania przez Starostwo Powiatowe w Puławach. Rodzice dziecka składają w starostwie powiatowym właściwym do miejsca zamieszkania  podanie z prośbą o skierowanie do naszego ośrodka, dołączając  aktualne orzeczenie do potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, z ustalonym stopniem  niepełnosprawności intelektualnej.

Po uzyskaniu skierowania ze starostwa, rodzic ucznia powinien złożyć w szkole następujące dokumenty:

 • Świadectwo z ostatniej klasy szkoły podstawowej, do której uczeń ostatnio uczęszczał
 • Skrócony odpis aktu urodzenia
 • Karta zdrowia
 • Trzy fotografie
 • Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez PCPR, jeżeli uczeń takie posiada

 

Branżowa szkoła I stopnia - przyjęcie ucznia do szkoły branżowej  następuje po wydaniu skierowania przez Starostwo Powiatowe w Puławach. Rodzice ucznia składają w starostwie powiatowym właściwym do miejsca zamieszkania,  podanie z prośbą o skierowanie do naszego ośrodka, dołączając  aktualne orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną z ustalonym lekkim stopniem niepełnosprawności intelektualnej.

Po uzyskaniu skierowania ze starostwa, rodzic ucznia powinien złożyć w szkole następujące dokumenty:

 • Podanie o przyjęcie do szkoły
 • Świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej 
 • Zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub szkoły podstawowej
 • Skrócony odpis aktu urodzenia
 • Karta zdrowia 
 • Książeczka zdrowia z wynikami badań na nosicielstwo (dla zawodu kucharz) oraz zaświadczenie lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie. Skierowanie na badanie do lekarza medycyny pracy wydaje szkoła.
 • Trzy fotografie
 • Orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez PCPR, jeżeli uczeń takie posiada

 

Ogłaszamy nabór na rok szkolny 2019/20  do Branżowej szkoły I stopnia  w kierunkach:

- kucharz, 

- pracownik pomocniczy obsługi hotelowej.