AAC oznacza wszelkie działania, których celem jest pomoc w porozumiewaniu się osobom niemówiącym lub posługującym się mową w ograniczonym stopniu. Zamiast wypowiadanych słów i zdań stosowane są różne systemy znaków tj.: znaki graficzne – symbole PCS i piktogramy, a także znaki manualne – gesty Makaton. Wybór właściwego systemu znaków jest ściśle związany z indywidualnymi możliwościami i potrzebami użytkownika, które warunkują charakter działań terapeutycznych.


Celem zajęć rewalidacyjnych w ramach alternatywnych i wspomagających metod komunikowania się jest osiągnięcie przez uczniów możliwości porozumiewania się z otoczeniem w najpełniejszy sposób, werbalnie lub pozawerbalnie, osiągnięcie maksymalnej niezależności  w zakresie zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych jak i osiągnięcie możliwości uczestniczenia w rożnych formach życia społecznego na równi z innymi.


Pracownia AAC wyposażona jest w :

  • program komputerowy Boardmaker przeznaczony do tworzenia tablic komunikacyjnych, nakładek, kart pracy itp., bazę czarno – białych i kolorowych symboli PCS, umożliwiający projektowanie plansz do komunikacji według potrzeb użytkowników,
  • komunikatory, które mają za zadanie wspomóc komunikację poprzez nagrywanie na nie wiadomości (słów, zdań), które można następnie odtworzyć poprzez naciśnięcie przycisku,
  • klawiatury o zmniejszonej ilości klawiszy, przystosowane dla uczniów z dysfunkcjami kończyn górnych,
  • myszki komputerowe kolorowe, motywujące do pracy z komputerem, zastępujące standardowe myszki,
  • ekrany dotykowe – umożliwiające dokonywanie wyborów, przesuwanie przedmiotów na ekranie komputera bez umiejętności korzystania z myszki,
  • kolorowe przyciski tzw. switche – przejmujące funkcje klikania myszką, umożliwiające uruchamianie zabawek,
  • edukacyjne programy komputerowe – aktywizujące  uczniów , rozwijające funkcje percepcyjno – motoryczne.