Od 1 września 2007 r. przy SOSW w Puławach działa Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, od chwili jej wykrycia do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, także – pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania.

 

Wczesnym wspomaganiem powinny być objęte dzieci ze problemami rozwojowymi:

 

 • z uszkodzonym wzrokiem

 • z uszkodzonym słuchem

 • z niepełnosprawnością ruchową

 • z niepełnosprawnością umysłową

 • z autyzmem

 • z zaburzeniami zachowania

 • wychowujące się w niekorzystnych warunkach środowiskowych

 • z wolniejszym i nieharmonijnym rozwojem.

 

Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może dotyczyć rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia lub słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.

 

Dlaczego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ?

 

 • Pomoc udzielona w najwcześniejszym etapie rozwoju dziecka umożliwia uzyskanie najlepszych efektów

 • Przygotowuje do podjęcia nauki szkolnej w systemie szkoły masowej, w klasach integracyjnych lub szkole specjalnej - w zależności od możliwości i potrzeb dziecka.

 

Do zadań Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka należą:

 

 • ustalenie harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny dziecka,

 • opracowanie i realizowanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania z uwzględnieniem pomocy rodzinie (plan terapii tworzony jest w oparciu o zalecenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, wywiad z rodziną dziecka i diagnozę specjalistów z Zespołu WWRD),

 • analizowanie skuteczności podejmowanych działań w ramach pomocy dziecku i rodzinie, wprowadzanie zmian we wcześniej opracowanym programie oraz planowanie dalszych działań. Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

 

Warunkiem objęcia dziecka taką formą pomocy jest złożenie do Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Puławach podania i dołączenie oryginału opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

W naszym ośrodku zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzone są przez zespół specjalistów posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym.

 

Zespół tworzą:

 • mgr Grażyna Świątek- przewodnicząca Zespołu WWRD, oligofrenopedagog, specjalista z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta metody Tomatisa, specjalista metody behawioralnej,

 • mgr Marzanna Kąsek-Spóz- psycholog, specjalista z zakresu psychoterapii dzieci i rodziny, terapeuta metody Integracji Sensorycznej, specjalista metody behawioralnej,

 • mgr Aneta Kostecka - oligofrenopedagog, terapeuta metody Integracji Sensorycznej, specjalista metody behawioralnej,

 • mgr Beata Kruk- oligofrenopedagog, specjalista z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta metody Integracji Sensorycznej, specjalista metody behawioralnej,

 • mgr Wioletta Siedliska-Koter- oligofrenopedagog, terapeuta metody Integracji Sensorycznej, specjalista metody behawioralnej,

 • mgr Monika Gąsior- logopeda, surdologopeda, oligofrenopedagog, neuroterapeuta metody EEG-Biofeedback, specjalista metody behawioralnej,terapeuta pracujący Metodą Krakowską,

 • mgr Janina Toruńska- logopeda, oligofrenopedagog, terapeuta metody Tomatisa,

 • mgr Agnieszka Kotowska- oligofrenopedagog, specjalista z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,

 • mgr Dorota Jażdżewska-Koziej - logopeda, specjalista z zakresu wczesnej interwencji logopedycznej, oligofrenopedagog, terapeuta metody Integracji Sensorycznej.

 

Terapeuci wciąż podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego. Każdy z terapeutów jest przeszkolony z zakresu wspomagającej i alternatywnej komunikacji (AAC).

 

W naszej placówce zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju odbywają się w odpowiednio przygotowanych i wyposażonych salach terapeutycznych:

 

 • sali wczesnego wspomagania rozwoju

 • salach Integracji Sensorycznej

 • sali Doświadczania Świata

 • gabinetach logopedycznych

 

Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka prowadzi dla rodziców, których dzieci objęte są wczesnym wspomaganiem rozwoju, Grupę Wsparcia. Grupa Wsparcia pozwala zmniejszyć wątpliwości rodziców, ich niepokoje. Ułatwia zaakceptowanie ich trudnej sytuacji rodzinnej i życiowej. Stwarza okazje do wymiany doświadczeń, podzielenia się swoimi problemami, uzyskanie wsparcia.

 

Zespół w Grupie Wsparcia współpracuje z rodziną dziecka przez:

 • udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem,

 • pomoc w rozpoznawaniu zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,

 • wsparcie w procesie pełnej akceptacji niepełnosprawnego dziecka,

 • udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,

 • pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu,

 • organizację zajęć psychologiczno-warsztatowych mających na celu integrację rodziców, pomoc w odreagowaniu stresów i napięć,

 • organizację zabaw dla rodziców i dzieci prowadzonych z użyciem metod wspomagających rozwój psychoruchowy dziecka np. Metodą Ruchu Rozwijającego V.Sherborne,

 • integrację rodziców i dzieci w trakcie Balu Karnawałowego, imprezy z okazji Dnia Dziecka i innych cyklicznych spotkań okolicznościowych,

 • rozmowy i wymianę doświadczeń prowadzone między samymi rodzicami