Internat jest integralną częścią SOSW. Jest miejscem bezpiecznego i przyjaznego pobytu wychowanków. W okresie nauki szkolnej internat staje się drugim domem i jest istotnym czynnikiem kształtującym postawy prospołeczne, postrzeganie siebie i własnych możliwości oraz zapewnia prawidłowe warunki rozwoju psychofizycznego. Internat zapewnia potrzeby wychowawcze w zakresie rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i społecznego. Bierze na siebie, jako swoje zadanie, ogromną odpowiedzialność za przygotowanie dziecka do samodzielnego życia.

Zasady pobytu:

 • Internat jest przeznaczony dla dziewcząt i chłopców uczęszczających do:
  • Szkoły Podstawowej nr 12
  • Branżowej Szkoły I stopnia nr 7
   wchodzących w skład SOSW w Puławach.
 • Internat jest placówką przeznaczoną dla dziewcząt i chłopców z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężonymi zaburzeniami w rozwoju. Mogą w nim zamieszkać wychowankowie mieszkający poza terenem miasta oraz z Puław mający trudną sytuację socjalno-bytową. Opiekę nad wychowankami sprawuje kadra nauczycieli-wychowawców z odpowiednim wykształceniem oligofrenopedagogicznym, życzliwa i przyjazna dzieciom.
 • Wychowankowie są na czas pobytu w Ośrodku meldowane czasowo.
  Potrzebne dokumenty:
  • skrócony odpis aktu urodzenia
  • zaświadczenie o miejscu stałego zamieszkania (USC-gmina)
 • Pobyt w internacie jest bezpłatny. Rodzice ponoszą jedynie koszty wyżywienia dziecka.
 • Istnieje możliwość dofinansowania do wyżywienia przez Gminny lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.
 • Internat funkcjonuje w czasie trwania nauki szkolnej; z wyłączeniem wakacji, ferii i przerw świątecznych; od godz.14.00 w niedzielę do godz. 17.00 w piątek. Pedagogiczna opieka sprawowana jest całodobowo.
 • Baza noclegowa w naszym internacie to siedem pomieszczeń sypialnych przytulnych, czystych, estetycznie i nowocześnie urządzonych.
 • Po zajęciach lekcyjnych wychowankowie mają do dyspozycji dwie świetlice dobrze wyposażone w pomoce, zabawki, książki, gry; a także nowoczesny sprzęt multimedialny, łącznie z Internetem udostępnianym wychowankom. Dysponujemy własnym zapleczem kuchennym, izolatką, szatnią, nowoczesnym placem zabaw, boiskiem do gry w kosza, piłkę nożną, bieżnię.
 • W internacie staramy się w jak najszerszym stopniu wspierać rozwój naszych wychowanków. Wdrażamy do samodzielnego wykonywania czynności samoobsługowych oraz prac porządkowych. Przygotowujemy  do funkcjonowania i radzenia sobie w różnych sytuacjach dnia codziennego. Pomagamy osiągnąć samodzielność życiową, integrujemy ze środowiskiem. Dążymy, by wychowankowie, w miarę możliwości brali czynny udział w życiu rodzinnym i społecznym. Dbamy o rozwój intelektualny, emocjonalny, fizyczny.
 • Czas wolny. W czasie wolnym wychowankowie mają możliwość rozwijania swoich zainteresowań, wyobraźni, wrażliwości, uzdolnień, twórczej aktywności w ramach organizowanych zajęć. Są to:
  • zajęcia plastyczne
  • zajęcia muzyczno-ruchowe
  • zajęcia kulinarne
  • zajęcia ekologiczne
  • organizowanie urodzin wychowanek
  • redagowanie gazetki „Nasze sprawy”
  • działalność grupy tanecznej "Niespodzianka"
  • turystyka zorganizowana
  • spacery i wycieczki po najbliższej okolicy
  • odrabianie zadań domowych

 • Integracja ze środowiskiem lokalnym.

  Dziewczęta i chłopcy z internatu czynnie włączają się w życie środowiska lokalnego. Współpracujemy z:
  • Młodzieżowym Domem Kultury przy ul. Sieroszewskiego 4
  • Puławskim Ośrodkiem Kultury "Dom Chemika"
  • SOW Caritas im. s. K. Staszczak
  • I LO im. ks. A.J. Czartoryskiego
  • Ogródkiem Działkowym "Kępa"
  • Biblioteką przy Szkole Podstawowej nr 10

   Celem tych zajęć jest:

   - aktywne spędzanie czasu wolnego
   - rozwijanie aktywności społecznej
   - wdrażanie do samodzielności
   - rozwijanie zainteresowań i uzdolnień
   - wyposażenie w nowe umiejętności i sprawności
   - doskonalenie umiejętności szkolnych
   - aktywizowanie do uczestnictwa w kulturze i sztuce
   - kształtowanie postaw społecznie pożądanych

 

RYS HISTORYCZNY INTERNATU

 • 1976   Zakupiono budynek dla potrzeb internatu. Remont i adaptacja trwają rok.
 • 21 VIII 1977   Rozpoczęcie roku szkolnego i powołanie do życia internatu dla dziewcząt przy Państwowym Zakładzie Wychowawczym w Puławach. Kadra pedagogiczna to kierownik Marian Rodzik, 2 wychowawców- Aleksandra Kuba i Mirosława Jagodzińska, opiekunka nocna i 2 osoby obsługi. Do internatu przyjeżdża 10 pierwszych wychowanek. Dzieci korzystają ze stołówki Domu Dziecka.
 • 15 IX 1977   Uroczyste otwarcie Internatu. Było już wtedy 25 wychowanek.
 • 15 X 1977   Kadra pedagogiczna powiększa się o 2 wychowawczynie( p. Krystyna Pawłowska i p. Barbara Nowak). Powstaje druga grupa wychowawcza, bo wychowanek jest już 36.
 • 30 IX 1979   Pierwsza wycieczka do Warszawy, która zapoczątkowała całą serię wspaniałych wycieczek po Polsce jedno lub kilkudniowych. Powstaje kółko taneczne.
 • 1983   Powstaje drużyna harcerska.
 • 1984   Harcerski zlot Nieprzetartego Szlaku w Zaklikowie w którym bierze udział drużyna harcerska z internatu.
 • 1985   Od tego roku KOiW w Lublinie powołuje SOSW. Są już 3 grupy wychowawcze i 9 wychowawców. Kontrola Inspektoratu Oświaty i Wychowania we wszystkich internatach puławskich. Lustracji poddano m. in. stan techniczny i higieniczno- sanitarny. „Brak troski o powierzone mienie społeczne ujawniono prawie we wszystkich placówkach z wyjątkiem Internatu SOSW”.- podawała lokalna prasa.
 • 1986   SOSW otrzymuje  imię Marii Grzegorzewskiej. „Dobroć człowieka jest największą wartością, jest wprost bezcennym skarbem na ziemi” - M. Grzegorzewska. Udział teatrzyku kukiełkowego „Antoś” z przedstawieniem „Czerwona czapeczka” w przeglądzie zespołów artystycznych szkół specjalnych w Lublinie.
 • 1987   X lat Internatu SOSW w Puławach.
 • 1994   Na emeryturę odchodzi kierownik Marian Rodzik. Funkcję kierowniczą obejmuje p. Aleksandra Kuba.
 • 1995   Działalność rozpoczyna Teatr „To i owo” i gazetka internacka „Z internatu dziewcząt”  jako dodatek do gazetki szkolnej „Kleks”. W czasie wakacji odbywa się remont internatu- na zewnątrz balkony, wewnątrz- łazienki (glazura, brodziki, prysznice).
 • 1996   Władze miasta przekazują dla potrzeb Ośrodka budynek przy ul. Mickiewicza 2a, w którym zorganizowano m. in. kuchnię i stołówkę dla potrzeb internatu.
 • 1997   Uroczyste obchody XX- lecia Internatu. W ciągu 20 lat w internacie mieszkało 200 wychowanek; pracowało w tym czasie w różnych latach i w różnym wymiarze godzin 52 osoby. Obecnie mieszka 46 wychowanek, pracuje kierownik, 10 wychowawców i 2 osoby obsługi.
 • 1999   Powstanie w naszym internacie świetlicy- półinternatu.
 • 2003   I nagroda dla Zespołu Teatralnego „To i Owo” na Miejskiej Scenie Amatora o Puchar Prezydenta Miasta.
 • 2004   Przeprowadzka do nowego budynku przy ulicy Jaworowej 3. Nawiązanie współpracy z MDK na ul. Gdańskiej 4 - zajęcia z choreoterapii.
 • 2005   Konferencja dla dyrektorów szkół, pedagogów, psychologów, nauczycieli pracujących z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych pt. „Każde dziecko ma prawo do szczęścia”. Dalsza modernizacja i urządzanie pomieszczeń internackich. Kontynuacja współpracy z MDK przeniesionym na ul. Sieroszewskiego 4. Arteterapia  i  teatroterapia.
 • 2006   Odejście na emeryturę p. kierownik Aleksandry Kuby. Funkcję tę przejmuje p. Anna Baracz. Nawiązanie współpracy z Zarządem Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Kępa” w Puławach.
 • 2007   Likwidacja stanowiska „kierownik internatu”. Obowiązki przejmuje wicedyrektor Ośrodka p. Andrzej Czarnecki. W 2013r. w związku z awansem pana A. Czarneckiego na stanowisko dyrektora Ośrodka funkcję tę  obejmuje nowo powołany wicedyrektor p. Marek Bogusz. Zespół redakcyjny gazetki „ Z internatu dziewcząt” zajął 7 miejsce (na 108 miejsc) w Ogólnopolskim Konkursie Gazetek Szkolnictwa Specjalnego w Rybniku.