Oferta edukacyjna

 

            Gwarantujemy

 

 • ·         Realizację podstaw programowych kształcenia ogólnego.
 • ·         Możliwość przejścia ucznia na każdym etapie kształcenia do szkoły masowej.
 • ·         Zapewnienie realizacji obowiązku szkolnego w sposób dostosowany do tempa rozwoju dziecka.
 • ·         Realizowanie programu z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dziecka.
 • ·         Rzetelną interdyscyplinarną diagnozę, wskazującą na potencjał rozwojowy i mocne strony dziecka.
 • ·         Wspieranie rozwoju przez zorganizowaną działalność psychologiczno – pedagogiczną.
 • ·         Stosowanie aktywnych metod nauczania.

  Umożliwiamy

 

 • ·         Rozwój umiejętności porozumiewania się w mowie i w piśmie.
 • ·         Rozwijanie zaradności osobistej i umiejętności społecznych.
 • ·         Poznawanie i rozumienie świata
 • ·         Ujawnienie oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień.
 • ·         Rozumienie siebie i innych ludzi.
 • ·         Kształtowanie i ocenę własnej wartości.
 • ·         Rozwijanie potrzeby doskonalenia się.

  Zapewniamy:

 

 • ·         Opiekę, przyjazne i korzystne dla zdrowia ucznia warunki edukacji.
 • ·         Poszanowanie praw dziecka i ucznia.
 • ·         Warunki prawidłowego rozwoju psychofizycznego.

 

          Wspieramy:

 

 • ·         Rozwój osobowości, w zgodzie z systemem wartości, który respektuje prawa innych.
 • ·         Aktywność poznawczą i twórczą.
 • ·         Rozwój emocjonalny dziecka.
 • ·         Prospołeczne, prorodzinne i prozdrowotne działania ucznia.

                 Oferujemy:

 

 • ·          Prace w małych zespołach klasowych.
 • ·         Nowatorskie metody nauczania.
 • ·         Wiele atrakcyjnych pomocy dydaktycznych.
 • ·         Zajęcia rewalidacyjne:

- gimnastykę korekcyjną,

- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,

- usprawnianie mowy,

- terapię psychologiczną, socjoterapię, artterapię.

- Komputerowe wspomaganie rozwoju intelektualnego dziecka.

- Rozwój artystyczny poprzez udział w zespołach teatralnych, plastycznych, wokalno – muzycznych.

- Usprawnianie fizyczne podczas zajęć gimnastyki korekcyjnej na sali sportowej, 

- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla dzieci niepełnosprawnych od urodzenia do czasu podjęcia nauki szkolnej.