Rekrutacja:

 

Internat jest integralną częścią SOSW. Jest miejscem bezpiecznego i przyjaznego pobytu wychowanków. W okresie nauki szkolnej internat staje się drugim domem i jest istotnym czynnikiem kształtującym postawy prospołeczne, postrzeganie siebie i własnych możliwości oraz zapewnia prawidłowe warunki rozwoju psychofizycznego. Internat zapewnia potrzeby wychowawcze w zakresie rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i społecznego. Bierze na siebie, jako swoje zadanie, ogromną odpowiedzialność za przygotowanie dziecka do samodzielnego życia.

Zasady pobytu:

·       Internat jest przeznaczony dla dziewcząt i chłopców uczęszczających do:

o   Szkoły Podstawowej nr 12

o   Branżowej Szkoły I stopnia
wchodzących w skład SOSW w Puławach.

·       Internat jest placówką przeznaczoną dla dziewcząt i chłopców z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężonymi zaburzeniami w rozwoju. Mogą w nim zamieszkać wychowankowie mieszkający poza terenem miasta oraz z Puław mający trudną sytuację socjalno-bytową. Opiekę nad wychowankami sprawuje kadra nauczycieli-wychowawców z odpowiednim wykształceniem oligofrenopedagogicznym, życzliwa i przyjazna dzieciom.

·       Wychowankowie są na czas pobytu w Ośrodku meldowane czasowo.
Potrzebne dokumenty:

o   skrócony odpis aktu urodzenia

o   zaświadczenie o miejscu stałego zamieszkania (USC-gmina)

·       Pobyt w internacie jest bezpłatny. Rodzice ponoszą jedynie koszty wyżywienia dziecka.

·       Istnieje możliwość dofinansowania do wyżywienia przez Gminny lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

·       Internat funkcjonuje w czasie trwania nauki szkolnej; z wyłączeniem wakacji, ferii i przerw świątecznych; od godz.14.00 w niedzielę do godz. 17.00 w piątek. Pedagogiczna opieka sprawowana jest całodobowo.

 

W naszym ośrodku zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzone są przez zespół wykwalifikowanych specjalistów posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym. Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku od urodzenia do 7 roku życia lub podjęcia nauki w szkole i organizowane w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

Warunkiem objęcia dziecka taką formą pomocy jest złożenie przez rodziców do starostwa odpowiedniego do miejsca zamieszkania dziecka/ucznia podania o skierowanie dziecka na zajęcia WWRD i dołączenie do niego opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

Program rządowy „Za życiem”

 

Celem działania programu jest zapewnienie dziecku niepełnosprawnemu i jego rodzinie dostępu do aktywnej pomocy ze strony państwa poprzez udzielenie interdyscyplinarnej specjalistycznej opieki.

Program skierowany jest dla dzieci objętych zajęciami wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od urodzenia do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia.

Do pobrania:

·       regulamin udziału w programie rządowym "ZA ŻYCIEM" (dokument w formacie .pdf) pobierz

·       wniosek (dokument w formacie .pdf) pobierz

Oferujemy:

·    oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

·       oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowanym lub znacznym

·       oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną, w tym z autyzmem

Uczniowie do szkoły podstawowej przyjmowanie są na podstawie skierowania, wydanego przez starostwo odpowiednie do miejsca zamieszkania ucznia, po uprzednim złożeniu przez rodziców podania o skierowanie do szkoły, do którego dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;