Rekrutacja:

 

Internat jest integralną częścią SOSW. Jest miejscem bezpiecznego i przyjaznego pobytu wychowanków. W okresie nauki szkolnej internat staje się drugim domem i jest istotnym czynnikiem kształtującym postawy prospołeczne, postrzeganie siebie i własnych możliwości oraz zapewnia prawidłowe warunki rozwoju psychofizycznego. Internat zapewnia potrzeby wychowawcze w zakresie rozwoju emocjonalnego, intelektualnego i społecznego. Bierze na siebie, jako swoje zadanie, ogromną odpowiedzialność za przygotowanie dziecka do samodzielnego życia.

Zasady pobytu:

·       Internat jest przeznaczony dla dziewcząt i chłopców uczęszczających do:

o   Szkoły Podstawowej nr 12

o   Branżowej Szkoły I stopnia
wchodzących w skład SOSW w Puławach.

·       Internat jest placówką przeznaczoną dla dziewcząt i chłopców z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz ze sprzężonymi zaburzeniami w rozwoju. Mogą w nim zamieszkać wychowankowie mieszkający poza terenem miasta oraz z Puław mający trudną sytuację socjalno-bytową. Opiekę nad wychowankami sprawuje kadra nauczycieli-wychowawców z odpowiednim wykształceniem oligofrenopedagogicznym, życzliwa i przyjazna dzieciom.

·       Wychowankowie są na czas pobytu w Ośrodku meldowane czasowo.
Potrzebne dokumenty:

o   skrócony odpis aktu urodzenia

o   zaświadczenie o miejscu stałego zamieszkania (USC-gmina)

·       Pobyt w internacie jest bezpłatny. Rodzice ponoszą jedynie koszty wyżywienia dziecka.

·       Istnieje możliwość dofinansowania do wyżywienia przez Gminny lub Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

·       Internat funkcjonuje w czasie trwania nauki szkolnej; z wyłączeniem wakacji, ferii i przerw świątecznych; od godz.14.00 w niedzielę do godz. 17.00 w piątek. Pedagogiczna opieka sprawowana jest całodobowo.