Oferujemy:

·    oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim

·       oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną umiarkowanym lub znacznym

·       oddziały dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną, w tym z autyzmem

Uczniowie do szkoły podstawowej przyjmowanie są na podstawie skierowania, wydanego przez starostwo odpowiednie do miejsca zamieszkania ucznia, po uprzednim złożeniu przez rodziców podania o skierowanie do szkoły, do którego dołącza się orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;