Od 1 września 2007 r. przy SOSW w Puławach działa Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - to wielospecjalistyczne, kompleksowe i intensywne działania mające na celu stymulowanie funkcji odpowiedzialnych za rozwój psychomotoryczny i komunikację małego dziecka niepełnosprawnego lub zagrożonego niepełnosprawnością, od chwili jej wykrycia do czasu podjęcia przez dziecko nauki w szkole, także – pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w nabywaniu przez nich umiejętności postępowania z dzieckiem w zakresie określonym przez indywidualny program wczesnego wspomagania.

 

Wczesnym wspomaganiem mogą być objęte dzieci z następującymi problemami rozwojowymi:

 

 • z wadami wzroku

 • z uszkodzeniami słuchu

 • z niepełnosprawnością ruchową (np. Mózgowe Porażenie Dziecięce)

 • z niepełnosprawnością intelektualną (lekką, umiarkowaną, znaczną lub głęboką)

 • z autyzmem/zespołem Aspergera

 • z zespołami genetycznymi (zespół Downa, rozszczep podniebienia, Alkoholowy Zespół Płodowy-FAS, zespół CHARGE i inne)

 • z nieharmonijnym rozwojem

 

Zakres wczesnego wspomagania rozwoju dziecka może obejmować doskonalenie rozwoju motorycznego, stymulację polisensoryczną, rozwój mowy i języka, usprawniania widzenia lub słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku.

 

Dlaczego wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ?

 

 • Pomoc udzielona w najwcześniejszym etapie rozwoju dziecka umożliwia uzyskanie najlepszych efektów i rozwoju dziecka na miarę jego możliwości

 • Przygotowuje do podjęcia nauki szkolnej w systemie szkoły masowej, w klasach integracyjnych lub szkole specjalnej - w zależności od możliwości i potrzeb dziecka.

 

Do zadań Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka należą:

 

 • ustalenie harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wsparcia rodziny dziecka,

 • opracowanie i realizowanie indywidualnego programu wczesnego wspomagania z uwzględnieniem pomocy rodzinie (plan terapii tworzony jest w oparciu o zalecenia z poradni psychologiczno-pedagogicznej, wywiad z rodziną dziecka i diagnozę specjalistów z Zespołu WWRD),

 • analizowanie skuteczności podejmowanych działań w ramach pomocy dziecku i rodzinie, wprowadzanie zmian we wcześniej opracowanym programie oraz planowanie dalszych działań.

 • Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania organizuje się w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od możliwości psychofizycznych i potrzeb dziecka.

 

Warunkiem objęcia dziecka taką formą pomocy jest złożenie do Dyrektora Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Puławach podania i dołączenie oryginału opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 

W naszym ośrodku zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzone są przez zespół wykwalifikowanych specjalistów posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym.

 

Zespół tworzą:

 • mgr Grażyna Kulińska - przewodnicząca Zespołu WWRD, oligofrenopedagog, specjalista z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta metody Tomatisa, specjalista metody behawioralnej,

 • mgr Marzanna Kąsek - Spóz - psycholog, specjalista z zakresu psychoterapii dzieci i rodziny, terapeuta metody Integracji Sensorycznej, specjalista metody behawioralnej,

 • mgr Paulina Bąkała - surdopedagog, oligofrenopedagog, dyplomowany terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, specjalista z zakresu wspomagających i alternatywnych metod komunikacji (AAC), specjalista metody behawioralnej, specjalista pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, terapeuta pracujący metodą taktylną

 • mgr Beata Kruk - oligofrenopedagog, dyplomowany terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, terapeuta metody Integracji Sensorycznej, specjalista metody behawioralnej, specjalista z zakresu diagnozy i terapii ręki,

 • mgr Renata Sadowska - logopeda, oligofrenopedagog, nauczyciel wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego,
 • mgr Wioletta Siedliska - Koter - oligofrenopedagog, terapeuta metody Integracji Sensorycznej, specjalista metody behawioralnej, specjalista terapii pedagogicznej,

 • mgr Monika Gąsior - Kuflewska - logopeda, oligofrenopedagog, neuroterapeuta metody EEG-Biofeedback, dyplomowany terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, specjalista metody behawioralnej, terapeuta pracujący Metodą Krakowską;

 • mgr Agnieszka Karsznia - oligofrenopedagog, dyplomowany terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, logopeda, specjalista metody behawioralnej, specjalista pracy z dziećmi i młodzieżą z autyzmem, specjalista z zakresu diagnozy i terapii ręki, specjalista z zakresu wspomagających i alternatywnych metod komunikacji AAC, terapeuta pracujący metodą krakowską, specjalista pracujący metodą taktylną.

   

Wszyscy terapeuci nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego. Każdy z terapeutów jest przeszkolony z zakresu wspomagającej i alternatywnej komunikacji (AAC) m.in. program językowy Makaton.

 

W naszej placówce zajęcia z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju odbywają się w odpowiednio przygotowanych i wyposażonych salach terapeutycznych:

 

 • salach Integracji Sensorycznej

 • sali Doświadczania Świata

 • gabinetach logopedycznych